ทุนวิจัยและนโยบาย - Contents
 
BOAC Std-- Budget for Overseas Academic Conference
BOAC (Student)-- Budget for Overseas Academic Conference, Student (นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (ของนิสิต))
1 [BOAC Student] --(ฉบับปรับปรุง 2559) นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (ของนิสิต)
BRC -- Bilateral Research Cooperation

BRC -- Bilateral Research Cooperation (โครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี)

1 [BRC] [05 ก.พ. 63]--ประกาศรับแผนความตั้งใจ (Intention Plan) เพื่อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยแบบทวิภาคี BRC
BRF -- Basic Research

BRF -- Basic Research นโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย

1 [BRF] -- 27 ต.ค. 64 (ฉบับ พศ. 2564) นโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย Basic Research (BRF)
IFRN -- International Frontier Research Network

นโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย International Frontier Research Network (IFRN) 2564

1 นโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย International Frontier Research Network (IFRN) 2564
ISB-International SciKU Branding
1 [ISB] Update 27 ต.ค. 64 -- นโยบาย International SciKU Branding, ISB (ฉบับปรับปรุง 2564)
PRF -- Preprosal Research Fund

PRF -- Preproposal Research Fund  (นโยบายทุนสนับสนุนทุนการวิจัย)

1 [PRF] --(ฉบับปรับปรุง 2563) นโยบายทุนสนับสนุนทุนการวิจัย (Preproposal Research Fund : PRF)
VRC - Visiting Research Scholar

VRC - Visiting Research Scholar นโยบายทุนโครงการนักวิจัยอาคันตุกะ

1 [VRC] 21 ก.พ. 64 นโยบายทุนโครงการนักวิจัยอาคันตุกะ Visiting Research Scholar,VRC)


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: diet joomla theme  Valid XHTML and CSS.