แบบฟอร์ม - Contents
 
BOAC Std-- Budget for Overseas Academic Conference
BOAC (Student)-- Budget for Overseas Academic Conference, Student (นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (ของนิสิต))
1 [BOAC Student] Update!!! [14 ม.ค. 63] -- รายงานการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ตามนโยบายสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
BRC -- Bilateral Research Cooperation

BRC -- Bilateral Research Cooperation (โครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี)

1 BRC] [05 ก.พ. 63]--แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (ฺBRC)
BRF -- Basic Research

BRF -- Basic Research นโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย

1 ใบสมัครนโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย Basic Research Fund (BRF)
PRF -- Preprosal Research Fund

PRF -- Preproposal Research Fund  (นโยบายทุนสนับสนุนทุนการวิจัย)

1 [PRF] แบบฟอร์ม รายงานสรุปการเงิน ทุนวิจัย Preposal Research Fund (PRF)
2 [PRF] แบบฟอร์ม แบบประเมินผลสำเร็จ นโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย Preposal Research Fund (PRF)
3 [PRF] แบบฟอร์มขอทุน PRF
VRC - Visiting Research Scholar

VRC - Visiting Research Scholar นโยบายทุนโครงการนักวิจัยอาคันตุกะ

1 ใบสมัคร VRC - Visiting Research Scholar นโยบายทุนโครงการนักวิจัยอาคันตุกะ


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: diet joomla theme  Valid XHTML and CSS.